Enter your keyword

CSOK új lakás vásárlásra

Harmóniában a pénzügyekkel

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY – CSOK

 

Mire vehető igénybe a CSOK?

 

Családi otthonteremtési kedvezmény, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy
az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

A három vagy több gyermek után támogatást igénylők esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolható lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

A különböző gyermekszámhoz kapcsolódó ingatlan méret és támogatás összege az alábbi táblázatban található.

 

            CSOK összege új lakás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
Lakás esetén Egy lakásos lakóépület esetén
1 40 m2 70 m2 600 000 Ft
2 50 m2 80 m2 2 600 000 Ft
3 60 m2 90 m2 10 000 000 Ft

 

A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik (ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek).

A családi otthonteremtési kedvezményének összege – ide értve a megelőlegezetten igényelt kedvezményt is – a három vagy több gyermek után maximálisan 10.000.000 Ft.

 

Kik igényelhetik a kedvezményt?

életkori megkötéstől függetlenül a nagykorú természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) a már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekük és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve

az igénylővel közös háztartásban élő, és vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után, ha a gyámság a gyermek szüleinek halála miatt áll fent, illetve

– olyan fiatal házaspárok, akiknél a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét – az eltartott gyermekek számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalásával (megelőlegezett CSOK).

Gyermek vállalás esetén a CSOK igénylése, csak házastársi viszonyban lehetséges!

A családi otthonteremtési kedvezményt a házaspárok, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötésével az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Vagyis mindkét fél (férj és feleség, ill. élettársak) kötelezően tulajdont kell szerezzen! A megszerzés  arányának megkötése nincs.

 

Ki minősül gyermeknek? 

 1. a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 2. b) az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke,

aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy

aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

Az igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásához figyelembe vehető gyermekszám megállapítása az alábbiak szerint alakul:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek vagy gyermekek,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük az új lakásba együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekei együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a közösen vállalt gyermekek együttesen,
 • élettársak esetén a jogszabály által meghatározott gyermekszám szerinti legmagasabb összegen belül igényelhető:
 1. az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeik után, együttesen,
 2. az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,
 3. az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,
 4. az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,
 5. az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre.

 

Egyéb tudnivalók a gyermekekre vonatkozó szabályokról

A családi otthonteremtési kedvezményt egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni, azzal hogy, ha az igénylő (együttes igénylő) a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az igénylő korábbi gyermekvállalása teljesült.

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság vizsgálatánál a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti és az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok [a 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, vagy a 17/2016. (II. 10) Korm. rendelet] szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is figyelembe kell venni.

A korábban igénybevett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az igénylőnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt új lakásban kell teljesíteni.

Tehát a CSOK támogatással vásárolt ingatlanba be kell költözni az igénylőknek és eltartott gyermekeiknek is.

 

Gyermek vállalás, megelőlegező támogatás 

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában, ha legfeljebb három gyermek megszületését vállalják. A támogatás összege megegyezik a meglévő gyermekek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményével.

A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

Gyermek vállalás számokban:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 • A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 év.

 

A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő (4 év vagy 8 év) lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

 

Fontos tudni való!

Ha az igénylőknek a vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor a kedvezmény visszafizetendő összegét az igénybevételének napjától esedékes Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

 

Ha korábban gyermek után igényeltek támogatást, lehetséges-e további támogatás kérelmezése?

A korábban igénybevett és a 10 millió Ft összegű támogatás különbözete igényelhető, ha a kérelmezők új lakáscélt valósítanak meg.

 

Mi minősül új lakásnak a családi otthonteremtési kedvezmény vonatkozásában? 

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

– az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

 1. a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 2. b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 3. c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 4. d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 5. e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

– tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző bekezdés a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tetőtér-beépítés és emelet-ráépítés esetén tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább kettő ( a meglévővel együtt legalább három), új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épületszinten.

 

Hasznos alapterület számítása

Hasznos alapterület a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyben a belmagasság legalább 1,90 m: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.  

 

További feltételek az igénylő támogatott személyekkel kapcsolatban 

A kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy nincs nyilvántartott köztartozása,

– az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – az illetékes egészségpénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.

 

Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy:

Tbj. 5. § szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel, a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

 

Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 éves folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

– a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy

– a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy

– kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

 

Hogyan történik a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása?

A családi otthonteremtési kedvezmény folyósítására utólagosan, egy összegben kerül sor a támogatási szerződés megkötését követően.

Ha a támogatási szerződés, olyan jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tevő, építés alatt álló, új lakás megvásárlásához kapcsolódóan került aláírásra, akkor a támogatás folyósítására csak a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben kerülhet csak sor.

Ebben az esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

 

A CSOK támogatással igényelt ingatlanba való bejelentkezés és jelzálog bejegyzés

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk, a vásárolt lakásra pedig a támogatási szerződésmegkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A támogatott személynek a folyósítását követően 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolnia, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakására tekintettel a vissza nem térítendő támogatásokat az állam nyújtotta.

Az elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig terjedően a kedvezménnyel érintett lakásban harmadik személy legfeljebb öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

 

Felmentés a bejelentkezés, ill. életvitelszerű tartozkodás alól

– a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

– ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig az új lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

– ha a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem az új lakásban lakik,

– a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményről szóló jogszabály 1. számú mellékletében nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

– a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy

– a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik,

– a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

Lakásbiztosítással kell-e rendelkezni a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt lakásnak?

A támogatással vásárolt új lakásra vonatkozóan a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, melynek jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

 

Új lakás vásárlása, csökkentett támogatás összege és esete

Ha az igénylő (együttes igénylő) nem tud eleget tenni az új lakások építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylési feltételeinek, de teljesíteni tudja a használt lakásra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti, a használt lakásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, akkor az alábbi összegek igényelhetőek új lakás vásárlásához:

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 1 430 000 Ft,
 • három gyermek esetén 2 200 000 Ft,
 • négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

Az igényelhető támogatási összeg számításánál a meglévő és legfeljebb két vállalt gyermek vehető figyelembe.

A vásárolandó lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három gyermek esetén legalább 60 m2,
 • négy vagy több gyermek esetén legalább 70 m2.

A támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Látszik, hogy új lakás vásárlására, amennyiben bizonyos szabályok nem teljesíthetőek, a használt lakásvásárlására vonatkozó összegek érhetőek el. Ilyen eset lehet, ha magánszemély által épített ingatlant vásárolunk meg és nem tudunk számlát bemutatni a vásárlásról. Ebben az esetben sem kell lemondanunk a CSOK támogatásról, így tehát a használt ingatlanra vonatkozó összegek érhetőek el.

 

CSOK igényléssel kapcsolatos KÖZÖS SZABÁLYOK:

A lakáscélú állami támogatásokkal kizárólag Magyarország területén vásárolható új lakás.

A támogatás igénylésének határideje:

A kamattámogatott kölcsönökre, az akadálymentesítési támogatásra és a családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül lehet kérni a hitelintézettől.

A kamattámogatott kölcsön, az akadálymentesítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

A lakáscélú állami támogatások az új lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésében szereplő vételár megfizetéséhez igényelhetőek, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a lakáscélú állami támogatás megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.

A hitelintézet a kamattámogatott kölcsönre, a családi otthonteremtési kedvezményre, és az akadálymentesítési támogatásra való jogosultságot és annak mértékét az igénylőnek a kérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb körülményei alapján állapítja meg.

 

Magyar állampolgárokon kívül más is igényelhet CSOK támogatást?

Aki szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

– a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

– a hontalan jogállással, vagy

– a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

 

Ingatlantulajdonra vonatkozó előírások

Új építésű ingatlanvásárlás, ill. építés esetén megkötés nincs.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan megvásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással az igénylő (támogatott személy) kizárólagos használati jogának fennállását.

A kamattámogatott kölcsönök, a családi otthonteremtési kedvezménye és az akadálymentesítési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket a vásárlás finanszírozására már felhasználják.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az egyösszegű folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról (lakás és telekárat egyaránt tartalmazó), saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban: számla).

 

Mire kell még odafigyelni?

– A támogatott személy a 1.2. szerinti kamattámogatott kölcsön, az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmét az állammal a támogatás nyújtására szerződött, illetve az otthonteremtési kamattámogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tevő hitelintézethez nyújthatja be. A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belső szabályzata szerinti várható időtartamáról. Átvételnek minősül az is, ha a kérelmet a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

– A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő jogszabály szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, a kamattámogatott kölcsönre, az akadálymentesítési támogatásra, illetve a családi otthonteremtési kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. Hitelintézeti elutasító döntés esetén a felülvizsgálat iránti kérelmet az elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal a hitelintézeti döntést jogosult felülbírálni, de csak az állami támogatások előírásainak teljesítésére vonatkozóan. Ha a hitelintézet a jogszabály előírásait nem helyesen értelmezte, de az igénylő egyébként belső szabályzata szerint nem hitelképes, a kormányhivatal döntése csak a jogszabály helytelen értelmezésének megállapítására szorítkozhat, az igénylő hitelképességének felülvizsgálatát nem eredményezheti.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a telekárat is tartalmazó vételárat az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.

– A lakástulajdonosnak az utolsó részfolyósítást követően

o az akadálymentesítési támogatás esetén legfeljebb egy éven belül,

o az otthonteremtési kamattámogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény esetén legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakására tekintettel a kölcsönt és a kedvezményt az állam folyósította.

 

Utólagos családi otthonteremtési kedvezmény

Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén  a családi otthonteremtési  kedvezmény  azon  utóbb  született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült  a  családi  otthonteremtési  kedvezményben.  Az  utóbb  született gyermek   után   igényelhető   családi   otthonteremtési   kedvezmény gyermekenként 400 000 forint, azzal, hogy lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési  kedvezmény  nem  haladhatja  meg  a  számlával  igazolt

bekerülési költséget 50%-át.Az  utóbb  született  gyermek  utáni  családi  otthonteremtési  kedvezmény lakáscélú  hitelintézeti kölcsönszerződésből  eredő  tartozás  törlesztésére

vehető igénybe az utóbb született gyermek után, -a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától  és  a  lakás  hasznos  alapterületétől  eltekintve -a  lakáscélú hitelintézeti  kölcsönszerződés  megkötésének  időpontjában  hatályos jogszabályi feltételek mellett. Amennyiben bővítés esetén a később született gyermek utáni (utólagos) családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a munkálatok megkezdése előtt  történik,  a  kedvezmény  a  bekerülési  költség  megfizetésére  is felhasználható.Az  utóbb  született  gyermek  utáni  családi  otthonteremtési  kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére  a  hitelintézet  által  az  adásvételt  vagy  a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi  otthonteremtési  kedvezmény  iránti  kérelem  benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

Kapcsolatfelvétel
close slider

  a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező