Enter your keyword

Illeték

Harmóniában a pénzügyekkel

A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja és általános mértéke

A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke. Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén (kivéve a lakástulajdont és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot) az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés esetén az illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke alkalmazandó egyéb ingatlanok például garázs, tároló, üdülő stb. és a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képező ingók szerzése esetén.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni

hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

A lakástulajdon megszerzésének visszterhes vagyonátruházási illetéke

Lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke.

Az illeték mértéke lakásonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Lakás résztulajdonának, valamint vagyoni értékű joggal terhelt lakás szerzése esetén az 1 milliárd forintos és a 200 millió forintos összeghatárt a szerzett tulajdoni hányad arányában, illetve olyan arányban kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan teljes forgalmi értékében.

Ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül, ennek összegét a forgalmi értékből le kell vonni.

Lakástulajdonok cseréje

Lakástulajdonok magánszemélyek közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt ingatlanok – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete. A lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat jogával a forgalmi érték csökkenthető.

Lakástulajdon önkormányzati bérlakás megszerzése ellenében történő átruházása

Lakástulajdonnak állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti joga megszerzése ellenében történő átruházása esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értékének 50%-a, az illeték mértékére pedig a lakástulajdon-szerzés általános szabályait kell alkalmazni.

Illetékmentességek, illetékkedvezmények

Cserét pótló vételnél és cserénél a negatív illetékalapot eredményező ügyletekvilletékmentessége

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakástulajdon, valamint a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát, lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon, vagyoni értékű jog forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon, vagyoni értékű jog forgalmi értékénél kisebb.

Az illetékmentesség alkalmazása során, ha a magánszemély egy éven belül több lakástulajdont cserél, vásárol, illetve értékesít, minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy köve tő, azonos jogcímű – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás illetékmentessége

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti vagyonátruházás esetén az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagyonszerzése.

Házastársak egymás közötti visszterhes vagyonátruházásának illetékmentessége

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vagyonszerzés, ha házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származik. A házastársak illetékmentessége kizárólag a házastársi kapcsolatban élő személyeket illetik meg, nem részesülnek a mentességben az élettársak.

Házastársi vagyonközösség megszüntetésének illetékmentessége

A házastársi vagyonközösség megszüntetése keretében történő vagyonszerzés mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól. Az élettársak közötti vagyonmegosztásra a házastársakra irányadó mentesség nem alkalmazható.

Lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzése 4 éven belüli építkezés esetén

Mentes a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóház építési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

Vállalkozó által újonnan épített új lakás tulajdonjogának megszerzése

Mentes a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett –ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtérbeépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt. A mentesség, illetve kedvezmény feltételeinek teljesülését – amennyiben az adásvételi szerződésből nem állapítható meg – a vagyonszerzőnek kell az állami adóhatóságnál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatával igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig.

Az első lakástulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezmények

Fiatal első lakásszerző illetékkedvezménye

Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

A rendelet teljes szövege megtekinthető az alábbi linken.

https://nav.gov.hu/data/cms433124/19._A_visszterhes_vagyonatruhazasi_illetek_20170704.pdf

 

 

Jelzáloghitel közvetítésben együttműködő partnerünk a C&I Hitelnet Kft. A kalkulátor üzemeltetője a hitelnet.hu.


Kapcsolatfelvétel
close slider

    a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező